H-01 Seznam použitých zkratek

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

H-01 Seznam použitých zkratek

 

Zkratka

Celým textem

ATB

Antibiotika

AB

Antibody (protilátka)

AG

Antigen

BACTEC

Hemokultivační automatický systém

BAL

Bronchoalveolární laváž

BD

Becton Dickinson

BSL

Biological Safety Level

CD

Cluster of differentiation (diferenciační skupina – CD znaky)

CL

Centrální laboratoře

COM

Centrální odběrové místo

CP

Centrální příjem

EA

Epidemiologická anamnéza

ELISA

Enzyme-linked immuno sorbent assay (enzymoimunoanalýza) - metoda

FOB

Fecal Occult Blood

GBS

Group B Streptococci

GDH

Glutamát dehydrogenáza (antigen bakterieClostridium difficile)

HIOK

Kyselina hydroxyindoloctová

HIT

Heparinem indukovaná trombocytopenie

HPV

Human papilloma virus

IČP

Identifikační číslo pracoviště (nebo lékaře) v rámci jednoho IČZ

IČZ

Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb

IF

Imunofluorescence - metoda

ICHR

Imunochromatografie - metoda

K2EDTA, K3EDTA

Di- nebo tri-draselná sůl kyseliny etylen-diamin-tetraoctové

LIS

Laboratorní Informační Systém

LMWH

Low-molecular-weight heparin (nízkomolekulární heparin)

MRSA

Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (Methicilin-rezistentní zlatý stafylokok)

MOP

Mikroskopický obraz poševní

NaF

Fluorid sodný

NASKL

Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře

NIS

Nemocniční Informační Systém

NNB

Nemocnice Na Bulovce

NRL

Národní referenční laboratoř

OA

Osobní anamnéza

OGTT

Orální glukózový toleranční test

OK

Okultní krvácení

OKBI

Oddělení klinické biochemie a imunologie

OKHA

Hematologická ambulance

OKHT

Oddělení klinické hematologie a transfuze

OKM

Oddělení klinické mikrobiologie

OZP

Oddělení zdravotních pojišťoven

POCT

Point-of-care testing (testování přímo u lůžka pacienta)

PCR

Polymerase Chain Reaction (polymerázová řetězová reakce) - metoda

RA

Rodinná anamnéza

RPR test

Rapid plasma reagin test

STI

Sexually transmitted infections (sexuálně přenosné nemoci)

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TAT

Turn-around time (čas od převzetí biologického materiálu do zveřejnění výsledku)

TBC

Tuberkulóza

TPPA test

Treponema pallidum particle agglutination test

ÚHKT

Ústav hematologie a krevní transfuze

UNIS

Univerzální Nemocniční Informační Systém

Pracovník s vysokoškolským vzděláním

WB

Westernblot (metoda)

Zdravotní ústav