B-03 Zaměření laboratoře

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

B-03 Zaměření laboratoře

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka jsou umístěné v pavilonu č. 8. V přízemí budovy se nachází Centrální příjem, kde jsou přijímány biologické materiály pro všechny laboratoře pavilonu č. 8 včetně vyšetření do smluvních laboratoří. U vchodu do hematologické části je vchod do odběrového pracoviště. Druhé centrální odběrové pracoviště je umístěno v budově č. 2 (vchod pro pacienty z ulice). Odběrová pracoviště slouží jak pro pacienty z ambulancí FNB, tak i pro pacienty externí.

 

Oddělení klinické biochemie a imunologie se zabývá biochemickým a imunologickým vyšetřováním biologických materiálů humánního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, základní a specializovaná imunologická vyšetření a konzultační služby v obou oborech.

 

Oddělení klinické hematologie a transfuze
Hematologická laboratoř provádí všechna standardní hematologická laboratorní vyšetření, včetně hemogramu a rozpočtu leukocytů, základní a speciální hemokoagulační vyšetření k diagnostice krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby. Provádí speciální cytochemická vyšetření a vyšetření tělních tekutin.

Transfuzní laboratoř má statut zařízení transfuzní služby. Nakupuje transfuzní přípravky pro potřeby klinických oddělení FNB, provádí předtransfuzní vyšetření, provádí i specializovaná imunohematologická vyšetření – identifikace a titrace antierytrocytárních protilátek, typizace erytrocytárních antigenů. Provádí autotransfuzní odběry ve formě plné krve pro pacienty chirurgických oborů FNB.

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné s krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysoce dávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

 

Oddělení klinické mikrobiologie je zaměřeno na bakteriologickou diagnostiku a poskytuje vyšetření v plné šíři aktuálně dostupných metod:

 

Klasické kultivační metody jsou doplněny všemi dostupnými moderními technikami, které umožňují získat komplexní výsledek vyšetření – molekulárně biologické metody včetně Real Time PCR, metody rychlého stanovení antigenů, vyšetření pomocí analyzátorů (MiniVIDAS), kultivace v automatických systémech (BACTEC, MGIT), sérologická vyšetření.  Oddělení se zabývá komplexní diagnostikou mykobakterióz včetně zrychlené kultivace v systému MGIT a identifikace kmenů pomocí molekulárně genetických metod. Oddělení přijímá materiály event. bakteriální kmeny pro přípravu autovakcín k perorálnímu i parenterálnímu použití. Pracoviště je vybaveno laboratoří pro vysoce nebezpečné infekce na úrovni BSL3.

 

V plné šíři poskytuje parazitologická vyšetření a vyšetření mykologická.

 

Virologie – s platností od 1. července 2017 byla rozhodnutím MZ ČR převedena činnost oddělení virologie ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem na Fakultní nemocnici Bulovka.

Od 1. 7. 2017 je pracoviště virologie součástí komplementu Fakultní nemocnice Bulovka.

 

Důležitou součástí oddělení je provoz antibiotického střediska, které poskytuje konzultace antiinfekční terapie. Kromě toho je náplní činnosti střediska testování rezistence patogenů k antimikrobním látkám, provádění některých specializovaných vyšetření a průběžné monitorování stavu rezistence k antibiotikům na jednotlivých klinických pracovištích. Antibiotické středisko uděluje povolení k vydání vázaných antibiotik a především poskytuje konzultace v oblasti antimikrobní terapie.

 

Pracoviště je akreditováno pro vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie a poskytuje postgraduální odborné stáže.

 

 

Zpět na úvodní stranu