C-10 Základní informace o bezpečnosti

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-10  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Všichni zaměstnanci jsou povinni postupovat při vyšetřování pacientů tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření nozokomiálních nákaz (HAI) ve smyslu příslušných ustanovení této vyhlášky.

 

Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

 

·         každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potenciálně infekční.

·         žádanky ani vnější strana zkumavky nesmějí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

·         vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny.

·         je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru.

·         vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku a přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. V případě rozlití je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace.

 

Při práci s přijímaným materiálem používá manipulující pracovník ochranné pomůcky jako při práci s infekčním materiálem. Zároveň při rozdělování žádanek kontroluje, zda neobsahují informaci o vysoké infekčnosti (např. HIV+, MRSA). V případě vysoce infekčního materiálu zajistí vybraný pracovník zvláštní průchod vzorku laboratoří.

 

 

Zpět na úvodní stranu