C-02 Požadavkové listy - žádanky

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-02 Požadavkové listy - žádanky

 

Centrální laboratoře preferují objednávání vyšetření prostřednictvím elektronické žádanky ze systému UNIS. Žádanka je koncipována jako multioborová. 

Návod pro používání elektronické žádanky OKBI / OKHT naleznete zde. 

Návod pro používání elektronické žádanky OKM naleznete zde.

Návod pro používání elektronické žádanky VIROLOGIE naleznete zde.

Elektronická žádanka Odesílané vzorky – viz Objednávka vyšetření

Elektronická žádanka na dodatečně objednaná vyšetření – viz žádanka DOOBJEDNÁVKA

 

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

·         příjmení, jméno, případně tituly pacienta (tituly nejsou povinná položka)

·         číslo pojištěnce (pacienta) - rodné číslo, u cizinců číslo pojistky

·         kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)

·         datum narození a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce

·         datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky)

·         identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky

·         kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky „oddělení“, „lékař“, „telefon“)

·         základní a další diagnózy pacienta

·         požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům)

·         typ primárního vzorku (na elektronické žádance je vyplněn automaticky), u jiného typu primárního vzorku či místa získání než je krev a kubitální žíla se v elektronických žádankách anatomické místo původu primárního vzorku zapisuje do Poznámky k materiálu. U odběru do nádobek BACTEC nutno vyznačit na žádanku, jaká nádobka byla použita!

·         klinicky relevantní informace o pacientovi a požadavku (genealogie pacienta, RA, EA, přenosné nemoci a další); na papírové žádance zapsat do Jiná sdělení (OKHT)

·         jasné označení případné urgentnosti požadavku – STATIM / RUTINA 

·         na transfuzní žádance označit naléhavost, tzn., zda se jedná o REZERVU, STATIM, VITÁLNÍ INDIKACI nebo vyšetření na objednávku, vyplnit ostatní důležité informace, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky předtransfuzního vyšetření (transfuzní a porodnickou anamnézu – transfuze v minulosti, reakce po transfuzích, zjištěné protilátky, údaje o těhotenství aktuálním i v minulosti)

·         u požadavku na koagulační vyšetření na žádanku uvést údaj o antikoagulační léčbě formou výběru (bez léčby, heparin, warfarin, apod.). V případě výběru JINÁ je nutné blíže specifikovat v elektronické žádance v „Poznámka k materiálu“, na papírovou žádanku ručně vepsat.

·         pokud není známá identifikace pacienta, musí si oddělení, které požaduje vyšetření, vygenerovat náhradní rodné číslo a do jména se napíše neznámý muž nebo žena

·         u samoplátců není nutný údaj o diagnóze a pojišťovně

·         identifikace osoby, která provedla odběr primárního vzorku (povinné pro transfuzní vyšetření)

 

Pozn.: u neznámých osob je nutné uvést veškeré dostupné údaje.

 

Při odesílání elektronické žádanky jsou povinné položky hlavičky žádanky kontrolovány, nedostatečně vyplněnou žádanku nelze do laboratoře odeslat.

 

Identifikace novorozence:
Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo nebo náhradní rodné číslo vygenerované nemocničním informačním systémem. Pokud není ani jedno z nich známo, pak je nutno uvést maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo.

Předtransfuzní vyšetření u novorozenců - do 6 týdnů věku (v indikovaných případech až do 4 měsíců věku) je údaj o matce (celé jméno, rodné číslo) vyžadován s jasným označením, že se jedná o matku.

 

Papírové žádanky FNB

Pro případy, kdy nelze vytvořit elektronickou žádanku nebo pro externí žadatele, jsou k dispozici žádanky k vytištění ve formátu pdf ZDE.

 

Bez požadavkového listu nelze dodaný materiál zpracovat.

Další informace – viz D-02 Kritéria pro odmítnutí vzorku.

 

Zpět na úvodní stranu