D-02 Kritéria pro odmítnutí vzorku

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

D-02 Kritéria pro odmítnutí primárních vzorků, nesprávná identifikace vzorku nebo žádanky

  

Odmítnout lze:

 

 

Postupy při nesprávné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky

 

Rutinní požadavky:

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Tato skutečnost je vždy telefonicky oznámena odesílajícímu oddělení. Vzorky budou po telefonické dohodě vráceny nebo zlikvidovány.

 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance, a pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Pokud není požadující subjekt telefonicky dosažitelný, laboratoř odešle výsledkový list obsahující informaci o požadovaných vyšetřeních s odůvodněním, proč nebyla vyšetření provedena. Materiál se v laboratoři upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití moče, apod.) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné – nejdéle do konce aktuálního dne. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se trvale archivuje s ostatními žádankami.

 

Statimové požadavky:

Při nedostatečné identifikaci na žádance a/nebo biologickém materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření po telefonické domluvě provede, pokud požadující lékař nebo osoba zodpovědná za odběr primárních vzorků přeberou zodpovědnost za identifikaci a přijetí vzorku. Identifikace této zodpovědné osoby se uvede v nálezu pacienta. Do LIS se zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením „Neznámý“, apod.). Laboratoř informuje na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutní nebo pohotovostní vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného. Uschovává se originální zkumavka a materiál upravený k analýze, a to po dobu 72 hodin.

 

Tento postup nelze uplatnit u vzorků na předtransfuzní vyšetření.

V případě vitální indikace se postupuje individuálně po telefonické dohodě s transfuzním oddělením.

 

Výjimka: pokud je dodán na vyšetření neoznačený vzorek se žádankou a jedná se o tzv. nenahraditelný vzorek (pupečníková krev, likvor, punktát tělní dutiny, peroperační materiál, apod.) a charakter nedostatku nebrání zahájení vyšetřování, vzorek bude zpracován. Výsledek nesmí být vydán do té doby, než osoba odpovědná za odběr primárního vzorku převezme odpovědnost za identifikaci vzorku, případně za doplnění chybějících údajů. Zároveň s doplněním je zaznamenána v LIS identifikace odpovědné osoby, která toto doplnění učinila.

 

Pokud nelze vzorek zaregistrovat v LIS (např. chybí žádanka se základními údaji), je proveden zápis do formuláře  CL_F_007 Odmítnuté vzorky na CP (na centrálním příjmu nebo v příslušné laboratoři do předepsaného formuláře transfuzní laboratoře).

 

V případě, že jsou vadné primární vzorky přijaty, musí být v konečném nálezu popsána povaha problému a v indikovaných případech upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků.

 

Zpět na úvodní stranu.