C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 

U všech primárních vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím požadavkového listu.

V laboratoři se nesmí vyskytovat vzorky pacientů určené k analýze bez správné identifikace pacienta.

Před vlastním odběrem pacienta se označí odběrová nádobka štítkem s povinnými identifikačními údaji pacienta (nalepený štítek pro hematologické odběry musí následně umožnit kontrolu obsahu zkumavky – kontrola stavu a množství materiálu, posouzení hemolýzy, iktericity a chylozity plazmy) a zkontroluje se shoda všech údajů (identifikace pacienta, označení odběrové nádobky, příslušná žádanka), aby byla zcela vyloučena možnost záměny.

 

Nezbytnou identifikaci zkumavky (nádobky) s biologickým materiálem tvoří příjmení, jméno a rodné číslo (číslo pojištěnce).

 

V případě toxikologických vyšetření pro forenzní účely musí být alespoň na žádance (výhodou je i na štítku zkumavky) vyznačen i čas odběru.  

 

Po kontrole přijatého materiálu a průvodky jsou identifikační znaky pacienta zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, případně označení analyzátoru nebo pracoviště). Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Vzorku je rovněž přiděleno centrální číslo, štítkem s centrálním číslem je označena průvodka k vyšetření.

Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je pro každý alikvot připravena identifikace štítkem s návazností k příslušnému laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet potřebných zkumavek. 

 

Postup při chybné identifikaci pacienta – viz  D-02 Kritéria pro přijetí vzorku

 

Popis žádanky a způsobu vyplňování je v kapitole – viz  C-02 Požadavkové listy - žádanky

 

 

Zpět na úvodní stranu